Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

Απάντηση του Επιτρόπου για θέματα περιβάλλοντος για τη ρύπανση του Ευρώτα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τη ρύπανση του Ευρώτα και περιμένει σχέδιο διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης και ολοκληρωμένο πρόγραμμα λήψης μέτρων μέχρι τέλους 2009. Αυτό αναφέρεται στην απάντηση του Επιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ. Παπαδημούλης στην γραπτή του ερώτηση που είχε υποβάλλει από την 4η Φεβρουαρίου 2009 ανέφερε ότι «Ο ποταμός Ευρώτας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τις αγροτικές περιοχές που τον περιβάλλουν. Σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον, ο βιολογικός καθαρισμός Σπάρτης μολύνει τον Ευρώτα και στην όχθη του υπάρχει συσσώρευση στερεών αποβλήτων. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς καταγγέλλουν ρύπανση από ανεπεξέργαστα λύματα βιομηχανιών». Στη συνέχεια ερωτούσε την Επιτροπή τα εξής: «Είναι ενήμερη για την περίπτωση του ποταμού Ευρώτα; Αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του ποταμού;».

Η απάντηση του Έλληνα επιτρόπου και αρμόδιου για θέματα περιβάλλοντος κ. Σταύρου Δήμα δόθηκε στην δημοσιότητα την 19η Μαρτίου 2009. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι ασκούνται πιέσεις στην μετά την Σπάρτη περιοχή του Ευρώτα από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζει στις Ελληνικές αρχές ότι «έχουν την υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης αυτού του ποταμού βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας πλαίσιο για το νερό για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ως άνω οδηγίας». Επίσης υπενθυμίζει την ανάγκη στα πλαίσια τήρησης των κοινοτικών οδηγιών να ολοκληρωθούν μέχρι τέλους του 2009 «τα σχέδια διαχείρισης των ποταμίων λεκανών και τα προγράμματα λήψης μέτρων». Η Επιτροπή τέλος δεσμεύεται ότι πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά κατά πόσο οι Ελληνικές αρχές θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
(Ολόκληρο το κείμενα της ερώτησης του Ευρωβουλευτή όπως επίσης και της απάντησης του αρμόδιου επιτρόπου στην διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-0545+0+DOC+XML+V0//EL )

Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2009

Πρόταση για ένταξη των παρόχθιων δασών στο δίκτυο NATURA 2000

Στη δημοσιότητα στις 26-02-2009 δόθηκε από την ομάδα LIFE το «Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Ευρώτα και της παράκτιας Ζώνης του – Περιβαλλοντικοί Στόχοι και Μέτρα» με τη μορφή «Κειμένου για Δημόσια Διαβούλευση».
Το στρατηγικό σχέδιο αναπτύχθηκε με βάση τους παρακάτω έξι (6) άξονες.
1. Αγροτική παραγωγή
2. Ύδρευση
3. Άδρευση
4. Μείωση των σημειακών και μη σημειακών πηγών ρύπανσης
5. Συντονισμένη αντιμετώπιση πλημμυρών και λειψυδρίας
6. Προστασία βιοποικιλότητας και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων του ποταμού. Σε αυτό το κομμάτι ξεχωρίζει η πρόταση της επιστημονικής ομάδας να ενταχθούν τέσσερις νέες περιοχές στο δίκτυο προστατευμένων περιοχών NATURA και συγκεκριμένα
α)η περιοχή χαράδρας συμβολής Κολλινιώτικου,
β) οι πηγές Βιβαρίου
γ) τα παρόχθια δάση της περιοχής Σκούρας – Λευκοχώματος
δ) η χαράδρα Βρονταμά.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι αυτές οι περιοχές «έχουν εξαιρετική αισθητική αξία ως τοπία και προσφέρονται για περιβαλλοντική εκπαίδευση και τουριστική αναψυχή»
Στη συζήτηση που ακολούθησε ο γεωπόνος και υπάλληλος της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ. Αναστασιάδης υποστήριξε ότι το κείμενο που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση δεν μπορεί να φέρει τον τίτλο του «Στρατηγικού σχεδίου» καθώς απουσιάζουν απαραίτητοι άξονες όπως η τιμολόγηση, το ισοζύγιο νερών και η πρόνοια για την επόπτευση.
Στη συνέχεια ο γεωπόνος κ.Τσαπάρας υποστήριξε ότι στο παρόν κείμενο δεν προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις για τον Λάκωνα αγρότη.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου γεωπόνων κ. Κωστάκος απέρριψε συνολικά το σχέδιο ως απαράδεκτο για όλους τους προηγούμενους λόγους και τελικά καυτηρίασε το γεγονός ότι το LIFE επέλεξε να μην συνεργαστεί με ντόπιους επιστήμονες που έχουν πολύ καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.