Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

Απάντηση του Επιτρόπου για θέματα περιβάλλοντος για τη ρύπανση του Ευρώτα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τη ρύπανση του Ευρώτα και περιμένει σχέδιο διαχείρισης της ποτάμιας λεκάνης και ολοκληρωμένο πρόγραμμα λήψης μέτρων μέχρι τέλους 2009. Αυτό αναφέρεται στην απάντηση του Επιτρόπου κ. Σταύρου Δήμα σε σχετική ερώτηση του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδημούλη.

Ο κ. Παπαδημούλης στην γραπτή του ερώτηση που είχε υποβάλλει από την 4η Φεβρουαρίου 2009 ανέφερε ότι «Ο ποταμός Ευρώτας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για τις αγροτικές περιοχές που τον περιβάλλουν. Σύμφωνα με μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE για το περιβάλλον, ο βιολογικός καθαρισμός Σπάρτης μολύνει τον Ευρώτα και στην όχθη του υπάρχει συσσώρευση στερεών αποβλήτων. Οι κάτοικοι και οι τοπικοί φορείς καταγγέλλουν ρύπανση από ανεπεξέργαστα λύματα βιομηχανιών». Στη συνέχεια ερωτούσε την Επιτροπή τα εξής: «Είναι ενήμερη για την περίπτωση του ποταμού Ευρώτα; Αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία του ποταμού;».

Η απάντηση του Έλληνα επιτρόπου και αρμόδιου για θέματα περιβάλλοντος κ. Σταύρου Δήμα δόθηκε στην δημοσιότητα την 19η Μαρτίου 2009. Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι ασκούνται πιέσεις στην μετά την Σπάρτη περιοχή του Ευρώτα από αστικά και βιομηχανικά λύματα και από χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Για το λόγο αυτό υπενθυμίζει στις Ελληνικές αρχές ότι «έχουν την υποχρέωση να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου διαχείρισης της λεκάνης αυτού του ποταμού βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας πλαίσιο για το νερό για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ως άνω οδηγίας». Επίσης υπενθυμίζει την ανάγκη στα πλαίσια τήρησης των κοινοτικών οδηγιών να ολοκληρωθούν μέχρι τέλους του 2009 «τα σχέδια διαχείρισης των ποταμίων λεκανών και τα προγράμματα λήψης μέτρων». Η Επιτροπή τέλος δεσμεύεται ότι πρόκειται να παρακολουθήσει από κοντά κατά πόσο οι Ελληνικές αρχές θα ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
(Ολόκληρο το κείμενα της ερώτησης του Ευρωβουλευτή όπως επίσης και της απάντησης του αρμόδιου επιτρόπου στην διεύθυνση http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2009-0545+0+DOC+XML+V0//EL )

Δεν υπάρχουν σχόλια: